دسته بندی مطالعه و یادگیری

تندخوانی به سبک کار

رایگان
دسترسی رایگان به این دوره

برنامه درسی دوره

جلسه اول

  • توضیح تمرینات روز اول
  • توضیح تمرینات روز دوم
  • توضیح تمرینات روز سوم
  • توضیح تمرینات روز چهارم
  • توضیح تمرینات روز پنجم
  • توضیح تمرینات روز ششم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

مدرس دوره: