تدوین حرفه ای با کمتازیا

برنامه درسی دوره

پیش نیاز
در این بخش برای یادگیری آماده خواهیم شد

فوت کوزه گری
در این بخش تکنیک ها و سایر مواردی که مربوط به تدوین ویدئو وجود دارد آموزش داده خواهد شد. این بخش به مرور بروزرسانی خواهد شد.

مدرس دوره: